انتشار مقاله مشترک پژوهشگران صنعتی امیرکبیر در ژورنال معتبر Nature Communications

 | تاریخ ارسال: 1403/3/26 | 

مقاله مشترک محققان دانشگاه صنعتی امیرکبیر که با همکاری  پژوهشگرانی از سایر کشورها در حوزه مهندسی پزشکی انجام شد، در نشریه ای معتبر منتشر شد.
 به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی امیرکبیر،  مقاله پژوهشگران دانشکده مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتی امیر کبیر در نشریه معتبر Nature Communications منتشر شد.
 دکتر فهیمه نظری مهر و دکتر سجاد جعفری از اعضای هیأت علمی دانشکده مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتی امیر کبیر، به همراه دکتر عطیه بیانی مقاله ای را با عنوان "گذار به همزمانی در شبکه ها (The transition to synchronization of networked systems)" به چاپ رساندند.
این پژوهش با همکاری دانشمندانی از ایتالیا، اسپانیا، انگلستان و چین انجام شده است.