حوزه ریاست دفتر ریاست و روابط عمومی

 | تاریخ ارسال: 1398/1/31 | 

دانشگاه صنعتی امیرکبیر بعنوان مادر دانشگاههای صنعتی کشور با توجه به اهداف، برنامه‌ها و سیاست‌گذاری‌های دانشگاه از ابزارهای مختلف متناسب با زمان با مخاطبین و مراجعین خود برای ارتباط مداوم و موثر استفاده می‌نماید. اداره کل حوزه ریاست از لحاظ ساختار اداری مستقیماً زیر نظر رئیس دانشگاه فعالیت دارد و مدیرکل دفتر ریاست، مشاور رئیس نیز می‌باشد. یکی از راه‌های ارتباطی مخاطبان با رئیس دانشگاه، مجموعه دفتر ریاست می‌باشد. از جمله فعالیتهای مدیر کل حوزه ریاست به شرح ذیل می باشد : 

  • هماهنگی و نظارت بر حسن عملکرد واحدهای مرتبط

  • نظارت بر تنظیم برنامه ملاقات‌های روزانه ریاست دانشگاه

  • ابلاغ و پیگیری دستورات به اشخاص و واحدهای تابعه

  • هماهنگی جلسات هیأت رئیسه و شورای دانشگاه و ابلاغ و پیگیری تصمیمات گرفته شده به واحدهای ذیربط

  • انجام اقدامات لازم در صورت بروز هرگونه اتفاق و حادثه و ایجاد هماهنگی بین واحدهای عمل کننده در این مواقع

  • تهیه پیشن نویس نامه های حوزه ریاست و احکام صادره از سوی ایشان و ... واحدهای حوزه ریاست، دبیرخانه هیأت امناء ، دبیرخانه هیأت اجرایی جذب، اداره رسیدگی به شکایات ، اداره روابط عمومی ، دفتر حقوقی ، اداره گزینش و اداره حراست دانشگاه می‌باشد.

 مدیر کل: دکتر محمدجواد عامری شهرابی
شماره تماس: ۶۴۵۴۲۲۰۵ ،۶۶۹۵۹۱۴۸
پست الکترونیک: ameriaut.ac.ir

وب‌سایت روابط عمومی دانشگاه صنعتی امیرکبیر