حوزه ریاست دفتر ریاست و روابط عمومی

 | تاریخ ارسال: 1398/1/31 | 

دانشگاه صنعتی امیرکبیر بعنوان مادر دانشگاه‌های صنعتی کشور با توجه به اهداف، برنامه‌ها و سیاست‌گذاری‌های دانشگاه از ابزارهای مختلف متناسب با زمان با مخاطبین و مراجعین خود برای ارتباط مداوم و موثر استفاده می‌نماید. اداره کل حوزه ریاست از لحاظ ساختار اداری مستقیماً زیر نظر رئیس دانشگاه فعالیت دارد و مدیرکل دفتر ریاست، مشاور رئیس دانشگاه و رئیس اداره روابط عمومی نیز می‌باشد. یکی از راه‌های ارتباطی مخاطبان با رئیس دانشگاه، مجموعه دفتر ریاست می‌باشد.از جمله فعالیت‌های مدیر کل حوزه ریاست به شرح ذیل می باشد : 

  • هماهنگی و نظارت بر حسن عملکرد واحدهای مرتبط

  • نظارت بر تنظیم برنامه ملاقات‌های روزانه ریاست دانشگاه

  • ابلاغ و پیگیری دستورات به اشخاص و واحدهای تابعه

  • هماهنگی جلسات هیأت رئیسه و شورای دانشگاه و ابلاغ و پیگیری تصمیمات گرفته شده به واحدهای ذیربط

  • انجام اقدامات لازم در صورت بروز هرگونه اتفاق و حادثه و ایجاد هماهنگی بین واحدهای عمل کننده در این مواقع

  • تهیه پیشن نویس نامه‌های حوزه ریاست و احکام صادره از سوی ایشان و ... واحدهای حوزه ریاست، دبیرخانه هیأت امناء ، دبیرخانه هیأت اجرایی جذب، اداره رسیدگی به شکایات ، اداره روابط عمومی ، دفتر حقوقی ، اداره گزینش و اداره حراست دانشگاه می‌باشد.

 مدیر کل: دکتر مصطفی کشاورز مروجی
شماره تماس: ۶۴۵۴۲۲۰۵ ،۶۶۹۵۹۱۴۸
پست الکترونیک: moravejiaut.ac.ir

وب‌سایت روابط عمومی دانشگاه صنعتی امیرکبیر