معرفی رشته‌های گروه مهندسی انرژی

 | تاریخ ارسال: 1398/9/11 | 
مهندسی انرژی شامل مبانی مهندسی است برای تحلیل سطوح مختلف انرژی مانند منابع، استخراج، انتقال، فراورش و تبدیل. که در این دانشگاه دو گرایش سیستم های انرژی و تکنولوژی انرژی وجود دارد.
گرایش سیستم های انرژی: در این گرایش مباحث کلان بهینه سازی، مدیریتی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی انرژی مورد توجه است.
گرایش تکنولوژی انرژی: در این گرایش سیستم ها و تجهیزات نوین تولید و مصرف انرژی به لحاظ تکنولوژیکی، بهینه سازی انرژی و کارایی انرژی مورد توجه است.