مسئولین دانشکدهآقای دکتر حمید گرمابی
ریاست دانشکده


پست الکترونیکی:
garmabiaut.ac.ir
تلفن:+۹۸ (۲۱) ۶۴۵۴۲۴۲۸ 
 
آقای دکتر مرتضی ابراهیمی
معاون پژوهشی، تحصیلات تکمیلی و بین‌الملل دانشکده

پست الکترونیکی: Ebrahimiaut.ac.ir
تلفن: +۹۸ (۲۱) ۶۴۵۴۲۴۴۰ 


خانم دکتر عزیزه جوادی
معاون آموزشی، دانشجویی و فرهنگی دانشکده


پست الکترونیکی: Ajavadiaut.ac.ir
تلفن: +۹۸ (۲۱) ۶۴۵۴۲۴۱۰
 
 

 
 


آقای دکتر مجید کوه‌خیل
مدیر مالی و اداری دانشکده 


پست الکترونیکی: Alirezakaut.ac.ir

تلفن: +۹۸ (۲۱) ۶۴۵۴۲۴۱۶


 


آقای دکتر مهدی رفیع زاده
مدیر گروه صنایع پلیمریزاسیون 


پست الکترونیکی: Mehdiaut.ac.ir

تلفن: +۹۸ (۲۱) ۶۴۵۴۲۴۰۵
 


 


آقای دکتر سیدرضا غفاریان عنبران
مدیر گروه صنایع پلیمر

پست الکترونیکی: Sr_ghaffarianaut.ac.ir
تلفن: +۹۸ (۲۱) ۶۴۵۴۲۴۰۲


 


خانم دکتر سعیده گرجی کندی 
مدیر گروه صنایع رنگ

پست الکترونیکی: s.gorjiaut.ac.ir
تلفن: +۹۸ (۲۱) ۶۴۵۴۲۴۳۱CAPTCHA
دفعات مشاهده: 4613 بار   |   دفعات چاپ: 372 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر