گروه آموزشی تکنولوژی نساجی

 | تاریخ ارسال: 1398/9/23 | آزیتا آسایش
مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:A_asayeshaut.ac.ir

شماره تلفن:۶۴۵۴۲۶۵۲علی اصغر اصغریان جدی 

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی:ajeddiaut.ac.ir

شماره تلفن:۶۴۵۴۲۶۸۵
 نازنین اعزاز شهابی

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:ezazshahabiaut.ac.ir

شماره تلفن:۶۴۵۴۲۶۰۸ 


محمد رضا بابائی لواسانی

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:babaeiaut.ac.ir

شماره تلفن:۶۴۵۴۲۶۷۲ هادی دبیریان

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:Dabiryanaut.ac.ir

شماره تلفن:۶۴۵۴۲۶۵۹

 


سعید شیخ زاده نجار 

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی:saeedaut.ac.ir

شماره تلفن:۶۴۵۴۲۶۱۳

 
 مجید صفر جوهری

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی:mjohariaut.ac.ir

شماره تلفن:۶۴۵۴۲۶۳۴

 


سید محمد عترتی

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی:elhamaut.ac.ir

شماره تلفن:۶۴۵۴۲۶۱۵ هوشنگ نصرتی 

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی:hnosratyaut.ac.ir

شماره تلفن:۶۴۵۴۲۶۰۰