گروه آموزشی شیمی نساجی و علوم الیاف

 | تاریخ ارسال: 1398/9/23 | 

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:akbari_saut.ac.ir

شماره تلفن:۶۴۵۴۲۶۱۸
 
سید حسین امیرشاهی 

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی:hamirshaaut.ac.ir

شماره تلفن:۶۴۵۴۲۶۴۲ سید هژیر بهرامی

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی:hajirbaut.ac.ir

شماره تلفن:۶۴۵۴۲۶۸۰ محمدعلی توانایی
مرتبه علمی:دانشیار
پست الکترونیکی:tavanaieaut.ac.ir

شماره تلفن:۶۴۵۴۲۶۷۳


 


 فاطمه داداشیان

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی:dadashiaaut.ac.ir

شماره تلفن:۶۴۵۴۲۶۹۱
 محمد کریمی

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی:mkarimiaut.ac.ir

شماره تلفن:۶۴۵۴۲۶۵۸

 


محمدرضا محدث مجتهدی

مرتبه علمی : دانشیار
پست الکترونیکی:mojtahedaut.ac.ir
شماره تلفن:۶۴۵۴۲۶۲۹
 
رضا محمدعلی مالک

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی:rmamalekaut.ac.ir

شماره تلفن:۶۴۵۴۲۶۶۲
 طاهره معینی

مرتبه علمی : مربی

پست الکترونیکی:moeiniaeaut.ac.ir

شماره تلفن:۶۴۵۴۲۶۰۳