استاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر از سوی برترین موسسه اروپا در مطالعات نوآروی لقب استاد همکار دریافت کرد

 | تاریخ ارسال: 1398/10/4 | 

برترین موسسه اروپا در مطالعات نوآوری به دکتر مجیدپور عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر لقب استاد همکار اعطا کرد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دپارتمان سیاستگذاری نوآوری (SPRU) واقع در بیزنس اسکول دانشگاه ساسکس انگلستان، لقب استاد همکار را به دکتر مهدی مجیدپور عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر اعطا کرد.
بر اساس رتبه بندیهای جهانی، دپارتمان سیاستگذاری نوآوری (SPRU ) به عنوان برترین دپارتمان اروپا و دومین دپارتمان دنیا در مطالعات نوآوری (Innov
ation Studies) است.
عضو هیات علمی دانشکده مدیریت دانشگاه صنعتی امیرکبیر  به عنوان اولین فارغ التحصیل کشور در زمینه سیاستگذاری نوآوری شناخته می شود.
این استاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر، همکاریهای علمی با دپارتمان سیاستگذاری نوآوری (SPRU )، بانک جهانی و چند موسسه بین المللی دیگر در زمینه تدوین سیاستهای توسعه صنعتی نیز داشته است.