فیزیک و شیمی فصل های مشترک

 | تاریخ ارسال: 1398/10/21 | 

معرفی کتاب : 
آگاهی و دانش در مورد فصل مشترک در خلال دو دهه اخیر به صورت چشمگیری دستخوش تغییر شده است. این تغییر تا حدی مربوط به کشف های مهم علمی است. به عنوان مثال، ابداع میکروسکوپ پروب روبشی و روش های پراش بهبود یافته، امکان مشاهده فصل های مشترک را تحت شرایط ”تر“ و با دقت بی نظیری مهیا ساخته است. تبادل دانش بیشتر بین پژوهشگران این عرصه نیز در این پیشرفت بوده است. امروزه، دانش فصل مشترک تبدیل به یک شاخه بین رشته ای واقعی شده است که به عنوان نمونه می توان به حالت بین رشته ای آن بین مهندسی شیمی و زیست شناسی اشاره نمود.
CAPTCHA