تماس با افراد

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ | 


جهت شماره گیری مستقیم شماره های داخلی، لطفا پیش شماره 6454 را به شماره تلفن داخلی مربوطه اضافه نمایید.

آقای دکتر مصطفی کتابچی
رئیس دانشکده
شماره داخلی: 2999
شماره تلفن: 64542999
آقای دکتر صادق فیروزی
معاون دانشکده
شماره داخلی: 2991
شماره تلفن: 64542991
آقای دکتر داوود حق شناس فتمه سری
هیأت علمی
شماره داخلی: 2909
شماره تلفن: 64542909
آقای مهندس حمید زهره وند
کارشناس
شماره داخلی: 2951
شماره تلفن: 64542951
آقای دکتر میلاد رضائی
هیأت علمی
شماره داخلی: 2936
شماره تلفن: 64542936
آقای دکتر حمید امیدوار
هیأت علمی
شماره داخلی: 2977
شماره تلفن: 64542977
آقای دکتر صادق فیروزی
هیأت علمی
شماره داخلی: 2991
شماره تلفن: 64542991
آقای دکتر مالک نادری
هیأت علمی
شماره داخلی: 2992
شماره تلفن: 64542992
آقای داوود مولائی

شماره داخلی: 2951
شماره تلفن: 64542951
آقای دکتر سید احسان میرصالحی
هیأت علمی
شماره داخلی: 2978
شماره تلفن: 64542978
خانم مهندس زهره توکلی سراوانی
کارشناس
شماره داخلی: 2964
شماره تلفن: 64542964
آقای دکتر اسکندر کشاورز علمداری
هیأت علمی
شماره داخلی: 2971
شماره تلفن: 64542971
آقای دکتر سید محمد حسین میرباقری
هیأت علمی
شماره داخلی: 2961
شماره تلفن: 64542961
آقای دکتر اسلام رنجبر نوده
هیأت علمی
شماره داخلی: 2939
شماره تلفن: 64542939
آقای دکتر علی فرزادی
هیأت علمی
شماره داخلی: 2928
شماره تلفن: 64542928
آقای دکتر مصطفی کتابچی
هیأت علمی
شماره داخلی: 2955
شماره تلفن: 64542955
آقای دکتر سید محمد موسوی خوئی
هیأت علمی
شماره داخلی: 2959
شماره تلفن: 64542959
آقای دکتر کامران دهقانی
هیأت علمی
شماره داخلی: 2973
شماره تلفن: 64542973
آقای دکتر سید هادی طبائیان
هیأت علمی
شماره داخلی: 2933
شماره تلفن: 64542933
خانم مهندس شهره مریم فارسی
کارشناس
شماره داخلی: 2960
شماره تلفن: 64542960
آقای دکتر فرزاد محبوبی
هیأت علمی
شماره داخلی: 2967
شماره تلفن: 64542967
آقای مهندس رضا بهرامی

شماره داخلی: 2923
شماره تلفن: 64542923
آقای دکتر علی شمسی پور
هیأت علمی
شماره داخلی: 2958
شماره تلفن: 64542958
آقای دکتر نادر پروین
هیأت علمی
شماره داخلی: 2911
شماره تلفن: 64542911
آقای دکتر امین جعفری رامیانی
هیأت علمی
شماره داخلی: 2990
شماره تلفن: 64542990
خانم زهره بنائی
مسئول دفتر
شماره داخلی: 2999
شماره تلفن: 66967407
آقای دکتر سید پیروز هویدا مرعشی
هیأت علمی
شماره داخلی: 2910
شماره تلفن: 64542910
آقای دکتر علیرضا ابراهیمی
هیأت علمی
شماره داخلی: 2979
شماره تلفن: 64542979
آقای عباس آقاشفیع
مدیر اداری و پشتیبانی
شماره داخلی: 2993
شماره تلفن: 64542993
خانم زهره آقابراری
کارشناس
شماره داخلی: 2924
شماره تلفن: 64542924
آقای حسن صبوری
کارشناس
شماره داخلی: 2920
شماره تلفن: 64542920
آقای روح اله شیرزادمقدم
کارپرداز
شماره داخلی: 2995
شماره تلفن: 64542995CAPTCHA

مطالب مشابه