تقویم آموزشی سال تحصیلی ۹۹-۹۸/تحصیلات تکمیلی

 | تاریخ ارسال: 1398/4/9 | 

تقویم آموزشی دوره تحصیلات تکمیلی سال تحصیلی ۱۳۹۹-۱۳۹۸

نیمسال اول ۹۹-۹۸

ثبت نام

سه شنبه وچهار شنبه ۲۶ و ۹۸/۶/۲۷

شروع کلاسها

شنبه ۹۸/۶/۳۰

حذف و اضافه( هفته ۲ )

یکشنبه و دوشنبه ۹۸/۷/۷ و ۹۸/۷/۸

آخرین مهلت حذف اضطراری(هفته ۱۵)

شنبه   ۹۸/۱۰/۷

ارزیابی( هفته ۱۵ و۱۶ )

دوشنبه ۹۸/۱۰/۹ الی جمعه ۹۸/۱۰/۲۰

هفته پایانی کلاسها (هفته ۱۶ )

شنبه ۹۸/۱۰/۱۴  الی چهارشنبه ۹۸/۱۰/۱۸

آزمونهای پایانی(هفته ۱۷ و۱۸ )

شنبه ۹۸/۱۰/۲۱ الی پنجشنبه ۹۸/۱۱/۳


*دانشجویان برای انجام حذف اضطراری باید حداکثر تا ۷ دیماه ۹۸ درخواست خود را به کارشناس تحصیلات تکمیلی دانشکده ارئه نمایند.

تقویم آموزشی دوره تحصیلات تکمیلی سال تحصیلی ۱۳۹۹-۱۳۹۸

نیمسال دوم ۹۹-۹۸

ثبت نام

شنبه و یکشنبه  ۱۲ و ۹۸/۱۱/۱۳

شروع کلاسها

شنبه  ۹۸/۱۱/۱۹

حذف و اضافه(هفته ۲ )

شنبه و یکشنبه   ۲۶ و ۹۸/۱۱/۲۷

آخرین مهلت حذف اضطراری(هفته ۱۵)

شنبه ۹۹/۳/۱۰

ارزیابی(هفته ۱۵ و۱۶ )

دوشنبه ۹۹/۳/۱۲ الی جمعه ۹۹/۳/۲۳

هفته پایانی کلاسها (هفته ۱۶ )

شنبه ۹۹/۳/۱۷  الی چهارشنبه ۹۹/۳/۲۱

آزمونهای پایانی( هفته ۱۷ و۱۸ )

شنبه ۹۹/۳/۲۴ الی پنجشنبه ۹۹/۴/۵


*دانشجویان برای انجام حذف اضطراری باید حداکثر تا ۱۰ خردادماه ۹۹  درخواست خود را به کارشناس تحصیلات تکمیلی دانشکده ارائه نمایند.