برنامه آموزش

 | تاریخ ارسال: 1398/11/7 | 

برنامه آموزشی دوره کارشناسی مهندسی مواد و متالورژی

برنامه آموزشی دوره کارشناسی مهندسی مواد و متالورژی برای 4 سال و در 8 ترم طرح‌ریزی شده است. این برنامه در مجموع 140 واحد درسی شامل درس های عمومی، علوم پایه مهندسی، علوم اصلی رشته، تخصصی رشته و بسته های اختیاری است. 
نمودار درخت‌واره‌ی دوره‌ی کارشناسی مهندسی مواد و متالورژی، یک نقشه کلی از درس‌ها و برنامه‌ی این دوره ارایه می‌کند. در این نقشه زمان تقریبی هر درس و ارتباط آن با درس‌های دیگر نشان داده شده است. 
آخرین ویرایش نمودار درخت‌واره را از لینک زیر دریافت نمایید.

PDF - نمودار درخت واره برنامه کارشناسی 


 

برنامه ترم‌بندی دوره کارشناسی


به منظور راهنمایی و حمایت دانشجویان در انتخاب واحدهای درسی، سهولت در برنامه‌ریزی، پرهیز از تداخل ساعت و آزمون‌ها، ارایه منظم درس‌ها و اجرای بهتر دوره‌ی آموزشی، دانشکده، برنامه ترم‌بندی خود را در دو گروه ارایه می‌کند. 
آخرین ویرایش برنامه ترم‌بندی را از لینک زیر دریافت نمایید.


PDF - برنامه ترم‌بندی گروه 1

PDF - برنامه ترم‌بندی گروه 2




CAPTCHA