آزمایشگاه فرایندهای غشایی ۲

نام سرپرست: فرزین ذکایی آشتیانی
 شماره تماس:۰۲۱۶۴۵۴۳۱۲۴
ایمیل: zokaeeaut.ac.ir

تجهیزات اصلی مستقر:
مجموعه دستگاه تقطیر غشایی
مجموعه دستگاه میکروفیلتراسیون و اولترافیلتراسیون
مجموعه دستگاه نانوفیلتراسیون و اسمز معکوس
دستگاه اندازه گیری اندازه منافذ غشا
مجموعه وسایل ساخت غشا
کامپیوتر جهت مدلسازی
دستگاه آب مقطرگیری