تماس

 | تاریخ ارسال: 1398/11/26 | 
   تماس با دانشکده مهندسی مواد و متالورژی

آدرس:
تهران، خیابان حافظ، پ 424، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی مواد و متالورژی
کد پستی 1591634311

تلفن :
021-66967407
021-64542999
فکس :66967408 CAPTCHA