فرمهای مقطع کارشناسی ارشد

دانشجوی گرامی برای اخذ واحد از دانشکده دیگر و یا از گرایش دیگر خواهشمند است فرم مربوطه را برای استاد و مدیر گروه مربوطه ارسال نمایید و پس از تایید به این آدرس chemgradaut.ac.ir ارسال نمایید و مجدد به خانم تدین اطلاع دهید.
فرم انتخاب واحد