آزمایشگاه ساخت و مشخصه‌یابی غشا

سرپرست آزمایشگاه:  دکتر احمدرضا رئیسی

شماره تماس: ۶۴۵۴۳۱۲۵
ایمیل: raisiaaut.ac.ir


این آزمایشگاه دارای تجهیزات زیر می‌باشد:
  • مدولهای غشائی MF، UF، NF، PV،MD  و OD
  • دستگاه تست تراوایی گازها
  • تجهیزات ساخت غشاء پلیمری