رئیس اداره امور هیأت علمی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۹/۱/۱ | 

دکتر مهدی صدیقی
مرتبه علمی : دانشیار
پست الکترونیکی : msedighiaut.ac.ir
تلفن : 64542715