رئیس اداره استعدادهای درخشان و المپیادها

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۹/۱/۱ | 
  خانم مهندس طاهره سیدنا
  مرتبه علمی: مربی
  شماره تلفن: ۶۴۵۴۳۳۲۴
  آدرس پست الکترونیک: seyedenaaut.ac.ir