رئیس اداره استعدادهای درخشان و المپیادها

 | تاریخ ارسال: 1399/1/1 | 
  خانم مهندس طاهره سیدنا
  مرتبه علمی: مربی
  شماره تلفن: ۶۴۵۴۲۸۱۴
  آدرس پست الکترونیک: seyedenaaut.ac.ir