شورای دانشگاه

 | تاریخ ارسال: 1398/2/3 | 

شورای دانشگاه دومین رکن سیاست‌گذار بعد از هیأت امناء می‌باشد که به تنظیم سیاست‌ها و برنامه‌های جاری دانشگاه بر اساس سیاست‌های کلان مصوب در هیأت امناء و یا سایر مراجع ذیصلاح می‌پردازد
ترکیب شورای دانشگاه:
 • اعضاء هیأت رئیسه دانشگاه
 • روسای دانشکده‌ها و پژوهشکده‌ها
 • دو نفر از اعضاء هیأت علمی هر یک از شوراهای تخصصی از قبیل شورای آموزشی، شورای تحصیلات تکمیلی، شورای پژوهشی و شورای دانشجویی و ... به انتخاب شورای مربوطه و حکم رئیس دانشگاه
 • دو نفر از اعضاء هیأت علمی در مرتبه حداقل دانشیاری با انتخاب رئیس دانشگاه.

*ریاست شورا بر عهده رئیس دانشگاه می‌باشد

* مدت عضویت اعضاء حقیقی شورای دانشگاه به مدت دو سال می‌باشد
 
وظایف و اختیارات:
 • ارزیابی کلی عملکرد دانشگاه 
 • بررسی و تصویب دوره‌ها و رشته‌های آموزشی جدید و برنامه‌های آن به منظور ارائه به مراجع ذیصلاح برای تصویب .
 • بررسی و تصویب ضوابط تعیین شده در راستای همکاری دانشگاه با موسسات دولتی و غیر‌دولتی داخلی و خارجی با رعایت قوانین و مقررات .
 • بررسی و تایید برنامه‌های پذیرش دانشجو توسط دانشکده‌ها .
 • بررسی سالانه امکانات علمی ( نیروی انسانی و تجهیزات ) دانشگاه و تعیین کمبودها و طبقه بندی نیازها و اقدام برای تأمین آنها .
 • بررسی و تصویب برنامه‌های پیشنهادی آموزشی و پژوهشی کوتاه مدت .
 • ارجاع برخی از موضوعات دانشگاه برای بررسی و اظهارنظر به یکی از شوراهای تخصصی .
 • تدوین و تصویب آیین نامه‌های داخلی شورا و کمیته‌های آن.