هسته گزینش

 | تاریخ ارسال: 1398/2/3 | 
  با توجه به آیین نامه‌ها و مقررات استخدامی هیأت عالی جذب و هیأت عالی گزینش ، اهم شرح وظایف اداره گزینش دانشگاه به شرح ذیل می‌باشد:
  • اجرای دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های صادره از هیأت عالی گزینش و جذب در خصوص گزینش کارکنان و اعضاء هیأت علمی دانشگاه.
  •  پیگیری تشکیل جلسات هسته گزینش برای تعیین صلاحیت عمومی متقاضیان کار و استخدام در دانشگاه.
  • استعلام از ادارات و مراکز مورد نظر در قانون گزینش و آیین نامه‌های جذب برای تکمیل پرونده پرسنلی متقاضیان و ارائه آن به شوراهای مربوطه جهت صدور رأی صلاحیت عمومی.
  • انجام مراحل تحقیق از منابع مورد تأیید در خصوص متقاضیان استخدام و گفتگوی حضوری با آنان در جهت تکمیل پرونده صلاحیت عمومی شماره تلفن و آدرس پست الکترونیکی زیر برای ارتباط با مدیریت گزینش و پیگیری امور مربوطه در اختیار مخاطبان می‌باشد.
 

شماره تماس: ۶۴۵۴۲۲۷۳
پست الکترونیک : jazbaut.ac.ir