رئیس اداره امور هیات علمی

 | تاریخ ارسال: 1399/3/12 | 
دکتر مهدی صدیقی
مرتبه علمی: دانشیار
پست الکترونیکی: msedighiaut.ac.ir