کارکنان

 | تاریخ ارسال: 1399/3/12 | 
غلامعباس حاجی بیگی
مدیر امور اداری و پشتیبانی
تلفن : ۶۴۵۴۲۲۶۰ / ۶۴۵۴۲۲۶۱

 
 
 

ایران رضایی
کارشناس
تلفن : ۶۴۵۴۲۲۶۰

 
 
5  سید محمد تقی زاده
  معاون
  تلفن : ۶۴۵۴۲۲۴۰ / ۶۴۵۴۲۲۴۱

 

 

  سیده نهی حکاک
  مسئول دفتر معاون
  تلفن : ۶۴۵۴۲۲۴۰ / ۶۴۵۴۲۲۴۱

 

 
  واحد اوردخانی
  رئیس اداره کارگزینی اعضاء هیات علمی
  تلفن : ۶۴۵۴۲۲۵۳ / ۶۴۵۴۲۲۵۹

 
 
  مهدی آقابراری
  رئیس اداره کارگزینی اعضاء غیرهیات علمی
  تلفن : ۶۴۵۴۲۲۵۴ / ۶۴۵۴۲۲۵۷

 

 
  مسعود قریشی
  رئیس اداره رفاه اعضاء هیات علمی و غیرهیات علمی
  تلفن : ۶۴۵۴۲۲۴۳ / ۶۴۵۴۲۲۵۷


 

  سکینه هنرمند
  رئیس اداره دبیرخانه
  تلفن : ۶۴۵۴۲۲۰۷ / ۶۴۵۴۲۲۰۹


 

  سید احمد میرآقایی
  رئیس اداره کارپردازی و انبارها
  تلفن : ۶۴۵۴۵۴۷۱


 
 
 

  احمد اسداللهی
  کارشناس
  تلفن : ۶۴۵۴۵۴۸۰