اداره امور شاهد و ایثارگر

 | تاریخ ارسال: 1398/2/4 | 

با شروع جنگ تحمیلی و ضرورت حضور نیروهای متعهد و متخصص در جبهه‌های جنگ موضوع شکل‌گیری مجموعه ای جهت سامان دهی فعالیت‌های مربوط به دفاع مقدس در دانشگاه ها مطرح شد. لذا معاونت امور جنگ در دانشگاه‌ها شکل گرفت و در کنار آن نیز ستاد پشتیبانی جنگ دانشگاه تشکیل گردید که اعضای آن عبارت بودند از :

 • معاونت امور جنگ دانشگاه

 • انجمن اسلامی و جهاد دانشگاهی

معاونت امور جنگ دانشگاه تا سال ۱۳۶۷ و پایان جنگ تحمیلی به فعالیت خود ادامه داد. از جمله وظایف این معاونت و ستاد رسیدگی به امور مربوط به رزمندگان ، ایثارگران و شهدای دانشجو بود.
بعد از پایان جنگ تحمیلی معاونت امورجنگ به معاونت امور دفاعی تغییر نام یافت و ستادی نیز تحت عنوان ستاد شاهد با ریاست رئیس دانشگاه تشکیل گردید.
معاونت امور دفاعی به عنوان مرجعی برای رسیدگی به امور آموزشی، پژوهشی، فرهنگی، و رفاهی تا سال ۱۳۷۲ به فعالیت خود ادامه داد. در این سال این معاونت به اداره امور شاهد و ایثارگر با همان شرح وظائف و کماکان زیر نظر مستقیم  ریاست دانشگاه تغییر یافت
اهداف عمده این اداره به شرح ذیل می‌باشد :

 • ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و حفظ و حراست از آثار و پیام شهیدان و ایثارگران.

 • ارائه خدمات شایسته با حفظ عزت و کرامت به دانشجویان شاهد و ایثارگر در راستای ارتقای وضعیت آموزشی، فرهنگی و رفاهی آنان با هدف تربیت نیروهای متعهد ومتخصص.

 • زمینه سازی برای مشارکت فعالانه دانشجویان شاهد و ایثارگر در عرصه‌های علمی، فرهنگی، پژوهشی، تحقیقاتی و اجتماعلی در جهت رشد و تعالی بیشتر آنان

مدیریت این مجموعه از سال تاسیس تا به حال به شرح ذیل می باشد:

 • آقای دکتر جعفر میلی منفرد( سال ۱۳۶۵ الی۱۳۶۷)

 • آقای دکتر فرهاد رحمتی         

 • آقای مهندس نصرت کاشانی     

 • آقای دکتر بهروز آرزو (از سال ۱۳۷۰ تا به حال)

پرسنل شاغل در اداره ایثارگران :

 1.  دکتر بهروز آرزو ، رئیس اداره

 2.  علی اصغر عبدی ، کارشناس آموزشی و مشاوره

 3.  صباح بختیار ، کارشناس آموزشی

 4.  احمد شاکری ، کارشناس مالی و دبیرخانه

 5.  داود همتی ، امور اداری

 تلفن تماس : ۶۶۴۰۰۶۰۳  
فکس : ۶۶۴۰۲۱۷۵