اساتید مشاور دانشجویان المپیادی

 | تاریخ ارسال: 1399/4/3 | 
دانشکده نام اساتید مشاور المپیاد پست الکترونیکی شماره تماس
فیزیک و مهندسی هسته ای دکتر مهدی خاکیان قمی khakian aut.ac.ir ۶۴۵۴۵۲۳۵
ریاضی و علوم کامپیوتر دکتر امید نقشینه ارجمند naghshinehaut.ac.ir ۶۴۵۴۵۶۷۳
مهندسی شیمی دکتر داود ایرانشاهی iranshahiaut.ac.ir ۶۴۵۴۳۱۸۹
مهندسی برق دکتر محسن معزی moezziaut.ac.ir ۶۴۵۴۵۵۵۷
مهندسی عمران و محیط زیست دکتر پیام طهرانی payam.tehrani aut.ac.ir ۶۴۵۴۳۰۸۰
مهندسی صنایع دکتر پویا حسین پور p.hoseinpouraut.ac.ir ۶۴۵۴۵۳۹۶
مهندسی مکانیک دکتر حامد غفاری راد ghafarirad aut.ac.ir ۶۴۵۴۳۴۲۲
مهندسی مواد و متالورژی دکتر اسلام رنجبر نوده islam_ranjbaraut.ac.ir ۶۴۵۴۲۹۳۹
مهندسی کامپیوتر دکتر سعیده ممتازی momtaziaut.ac.ir ۶۴۵۴۲۷۳۷
مهندسی پزشکی دکتر محمد معینی m.moeiniaut.ac.ir ۶۴۵۴۵۵۶۸