ارتباط با ما

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۲/۹ | 
        
 نشانی

آدرس جدید دانشگاه: تهران، میدان ولیعصر، خیابان حافظ، پلاک ۳۵۰
صندوق پستی :۴۴۱۳-۱۵۸۷۵
آدرس قبلی دانشگاه: تهران، خیابان حافظ، شماره ۴۲۴
 صندوق پستی :۴۴۱۳-۱۵۸۷۵ 

 تلفن: ۶۴۵۴۰(۲۱)۹۸+
  ریاست
  تلفن:۶۶۴۶۸۰۵۵(۲۱)۹۸+
  دورنگار:۶۶۴۱۳۹۶۹(۲۱)۹۸+  
                                     
  معاونت فرهنگی و دانشجویی
  تلفن:۶۴۵۴۲۳۱۰(۲۱)۹۸+
  دورنگار:۶۶۴۶۶۸۶۸۱(۲۱)۹۸+
  صفحه وب: http://student.aut.ac.ir
  معاونت پژهشی و فناوری
  تلفن:۶۶۹۵۹۱۴۹(۲۱)۹۸+
  دورنگار:۶۶۴۱۹۷۲۸(۲۱)۹۸+
  صفحه وب: http://research.aut.ac.ir
  معاونت توسعه و مدیریت منابع
  تلفن:۶۶۴۰۶۵۶۸(۲۱)۹۸+
  دورنگار:۶۶۴۱۹۷۲۸(۲۱)۹۸+
  صفحه وب: http://admfin.aut.ac.ir
  مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات
  تلفن:۶۴۵۴۲۸۲۷(۲۱)۹۸+
  دور نگار:۶۶۴۶۹۹۶۱(۲۱)۹۸+
  صفحه وب :http://cic.aut.ac.ir/
   روابط عمومی
   تلفن:۶۶۴۱۴۱۱۳(۲۱)۹۸+
  دورنگار:۶۶۹۶۳۲۹۲(۲۱)۹۸+
  صفحه وب: http://pr.aut.ac.ir