مراسم اختتامیه ششمین المپیاد هندسه ایران در دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار شد

 | تاریخ ارسال: 1398/6/30 | 

مراسم اختتامیه ششمین المپیاد هندسه ایران در دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار شد. مشروح مراسم:

****************

رئیس مرکز ملی پرورش استعدادهای درخشان وزارت آموزش و پرورش تاکید کرد:
حضور ۵۸ کشور در المپیاد علمی هندسه ایران


رییس مرکز ملی پرورش استعدادهای درخشان وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه بستر توسعه هر کشوری، توسعه علمی است، گفت: بدون توجه به علم و مخصوصا علوم پایه امکان توسعه کشور فراهم نیست.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی امیرکبیر، فاطمه مهاجرانی در مراسم اختتامیه ششمین المپیاد هندسه ایران گفت: زادگاه المپیادها و به خصوص المپیادهای ریاضی در بلوک شرق بوده است اما زادگاه المپیاد علمی هندسه ایران
است و اکنون ۵۸ کشور در این المپیاد شرکت کردند.
وی افزود: این المپیاد اکنون به قوام و پختگی لازم رسیده و باید تلاش شود که بیشتر معرفی شود.
رئیس مرکز ملی پرورش استعدادهای درخشان تاکید کرد: باید بستری فراهم شود که صدای رویدادهای اینگونه در جامعه بیشتر شنیده شود بنابراین باید برای معرفی المپیاد هندسه بیشتر تلاش شود.
وی با بیان اینکه مقام معظم رهبری بر توسعه علوم پایه تاکید دارند، گفت: برگزاری چنین رویدادهایی موجب توسعه علوم پایه در کشور می شود.
رئیس مرکز ملی پرورش استعدادهای درخشان افزود: عامل پیشرفت کشورها علم است و کشورها از طریق علم می توانند به قدرت و ثروت برسند.

**************رئیس مرکز ملی پرورش استعدادهای درخشان وزارت آموزش و پرورش تاکید کرد:
حضور ۵۸ کشور در المپیاد علمی هندسه ایران

رییس مرکز ملی پرورش استعدادهای درخشان وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه بستر توسعه هر کشوری، توسعه علمی است، گفت: بدون توجه به علم و مخصوصا علوم پایه امکان توسعه کشور فراهم نیست.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی امیرکبیر، فاطمه مهاجرانی در مراسم اختتامیه ششمین المپیاد هندسه ایران گفت: زادگاه المپیادها و به خصوص المپیادهای ریاضی در بلوک شرق بوده است اما زادگاه المپیاد علمی هندسه ایران است و اکنون ۵۸ کشور در این المپیاد شرکت کردند.
وی افزود: این المپیاد اکنون به قوام و پختگی لازم رسیده و باید تلاش شود که بیشتر معرفی شود.
رئیس مرکز ملی پرورش استعدادهای درخشان تاکید کرد: باید بستری فراهم شود که صدای رویدادهای اینگونه در جامعه بیشتر شنیده شود بنابراین باید برای معرفی المپیاد هندسه بیشتر تلاش شود.
وی با بیان اینکه مقام معظم رهبری بر توسعه علوم پایه تاکید دارند، گفت: برگزاری چنین رویدادهایی موجب توسعه علوم پایه در کشور می شود.
رئیس مرکز ملی پرورش استعدادهای درخشان افزود: عامل پیشرفت کشورها علم است و کشورها از طریق علم می توانند به قدرت و ثروت برسند.