مسئولین پژوهشکده

 | تاریخ ارسال: 1399/5/2 | 

مسئولین پژوهشکده

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۹/۳ | 


نام: دکتر روح الله باقرزاده
مسئولیت: رئیس پژوهشکده مواد و فناوری‌های پیشرفته در نساجی

پست الکترونیکی:bagherzadeh_raut.ac.ir

شماره تلفن:۶۴۵۴۲۶۲۶


 

 نام: دکتر علی اکبر مرآتی 
مسئولیت: مدیرگروه مهندسی و فناوری مواد پیشرفته

پست الکترونیکی:meratiaut.ac.ir
شماره تلفن:۶۴۵۴۵۵۲۰

 
 


نام : دکتر مسعود لطیفی
مسئولیت:مدیرگروه منسوجات صنعتی
پست الکترونیکی:latifiaut.ac.ir
شماره تلفن:۶۴۵۴۲۶۳۶

 
 


نام: دکتر مجید منتظر
مسئولیت: مدیرگروه فناوریهای شیمایی منسوجات 

پست الکترونیکی:tex۵mmaut.ac.ir

شماره تلفن:۶۴۵۴۲۶۳۴

 

نام : دکتر روح الله باقرزاده 
مسئولیت : مدیر گروه مدیریت کسب و کار در صنعت پوشاک

پست الکترونیکی:bagherzadeh_raut.ac.ir

شماره تلفن:۶۴۵۴۲۶۲۶