همکاران صنعتی

 | تاریخ ارسال: 1399/5/2 | 
همکاران صنعتی پژوهشکده
مهندس ناصر زجاجی، مشاور در بخش صنعت نساجی
 
دکتر عباس آیت اللهی، استادبازنشسته مهندسی نساجی - پوشاک، مشاور در بخش صنعت 
جناب آقای سومبات هاکوپیان- دبیر انجمن صنایع پوشاک ایران
 
دکتر میرهادی سیداصفهانی - استادبازنشسته مهندسی شیمی نساجی، مشاور در بخش صنعت 
مهندس نادر خردمند، مدیریت گروه صنعتی آواکتان قشم
 
مهندس امین مقدم-  مدیرعامل شرکت زرباف امین
 
مهندس جمشید بصیری- عضو انجمن صنایع نساجی ایران


 
جناب آقای اکبر رضاپیان - عضو هیات مدیره انجمن صنایع پوشاک ایران