تقویم آموزشی سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹/کارشناسی

 | تاریخ ارسال: 1399/6/11 | 
  

تقویم آموزشی کارشناسی (نیم‌سال اول) سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹

نیم‌سال اول ۱۴۰۰-۱۳۹۹

ثبت‌نام

شنبه و یکشنبه ۲۲ و ۱۳۹۹/۰۶/۲۳

شروع کلاس‌ها

شنبه ۱۳۹۹/۰۶/۲۹

حذف و اضافه (هفته ۱)

سه‌شنبه و چهارشنبه ۱ و ۱۳۹۹/۰۷/۰۲

تصحیح اخطارها (هفته ۳)

شنبه و یکشنبه ۱۲ و ۱۳۹۹/۰۷/۱۳

حذف اضطراری (هفته ۱۵)

شنبه و یکشنبه ۶ و ۱۳۹۹/۱۰/۰۷

ارزیابی (هفته ۱۵ و ۱۶)

دوشنبه ۱۳۹۹/۱۰/۰۸ الی جمعه ۱۳۹۹/۱۰/۱۹

هفته پایانی کلاس‌ها (هفته ۱۶)

شنبه ۱۳۹۹/۱۰/۱۳ الی چهارشنبه ۱۳۹۹/۱۰/۱۷

آزمون‌های پایانی (هفته ۱۷ و ۱۸)

شنبه ۱۳۹۹/۱۰/۲۰ الی پنجشنبه ۱۳۹۹/۱۱/۰۲


تقویم آموزشی کارشناسی (نیم‌سال دوم) سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹

نیم‌سال دوم ۱۴۰۰-۱۳۹۹

ثبت‌نام

سه‌شنبه و چهارشنبه ۱۴ و ۱۳۹۹/۱۱/۱۵

شروع کلاس‌ها

شنبه ۱۳۹۹/۱۱/۱۸

حذف و اضافه (هفته ۱)

دوشنبه و سه‌شنبه ۲۰ و ۱۳۹۹/۱۱/۲۱

تصحیح اخطارها (هفته ۳)

سه‌شنبه و چهارشنبه ۵ و ۱۳۹۹/۱۲/۰۶

حذف اضطراری (هفته ۱۵)

شنبه و یکشنبه ۸ و ۱۴۰۰/۰۳/۰۹

ارزیابی (هفته ۱۵ و۱۶)

دوشنبه ۱۴۰۰/۰۳/۱۰ الی جمعه ۱۴۰۰/۰۳/۲۱

هفته پایانی کلاس‌ها (هفته ۱۶)

شنبه ۱۴۰۰/۰۳/۱۵ الی چهارشنبه ۱۴۰۰/۰۳/۱۹

آزمون‌های پایانی (هفته ۱۷ و۱۸)

شنبه ۱۴۰۰/۰۳/۲۲ الی پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۴/۰۲