برگزیدگان اولین دوره از المپیاد علمی دانشجویی دانشگاه در سال ۱۳۷۵

 | تاریخ ارسال: 1398/6/6 | 
برگزیدگان اولین دوره از المپیاد علمی دانشجویی دانشگاه صنعتی امیرکبیر در سال ۱۳۷۵
نام نام خانوادگی رشته المپیاد رتبه
رضا کیهان مهندسی عمران ۱