انتشار کتاب «انجماد آلیاژ جلد اول: جدایش‌های غلظتی ماکروسکوپی»

 | تاریخ ارسال: 1399/7/6 | 

کتاب «انجماد آلیاژ جلد اول: جدایش‌های غلظتی ماکروسکوپی» تالیف آقای دکتر سیدمحمدحسین میرباقری توسط انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر منتشر شد. در این کتاب، به بررسی و تحلیل ریاضی-فیزیکی و فنی-مهندسی عیب جدایش غلظتی طی اتجماد فلزات آلیاژ پرداخته شده است. این کتاب در سه فصل ارائه و تلاش شده است مبحث جدایش غلظتی از دیدگاه ماکروسکوپی مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. کتاب حاضر متناسب با سطح علمی دانشجویان کارشناسی و مهندسی مشغول در صنعت تدوین شده است.
Publication.aut.ac.ir
مرکز نشر دانشگاه صنعتی امیرکبیر