دروس مصوب

 | تاریخ ارسال: 1399/7/12 | 

دروس مصوب تحصیلات تکمیلی                              

دروس اجباری
 


کد درس نام درس تعداد واحد گرایش پیشنیاز طرح درس
BME101 ابزار دقیق بیومدیکال 3 بیوالکتریک اندازه گیری الکتریکی طرح درس
BME102 الکتروفیزیولوژی 3 بیوالکتریک ریاضی 1 و 2 و معادله
دیفرانسیل- فیزیک
الکتریسیته در صورت
امکان )الکترومغناطیس(
مدار 1 و 2 فیزیولوژی
طرح درس
BME103 پردازش سیگنال های پزشکی 3 بیوالکتریک طرح درس
BME104 سیستم های تصویرگر پزشکی 3 بیوالکتریک
 
طرح درس
BME105 کنترل سیستم های عصبی عضلانی 3 بیوالکتریک طرح درس
BME106 مدل سازی سیستم های بیولوژیکی 3 بیوالکتریک طرح درس
BME201 مبانی بیومکانیک 3 بیومکانیک طرح درس
BME202 مکانیک محیط پیوسته 3 بیومکانیک طرح درس
BME203 ریاضیات مهندسی پیشرفته 3 بیومکانیک طرح درس
BME301 زیست سازگاری 3 بیومتریال طرح درس
BME302 پلیمرها و کاربرد آن در مهندسی پزشکی 3 بیومتریال طرح درس
BME303 سرامیک ها و کاربرد آن در مهندسی پزشکی 3 بیومتریال طرح درس
BME304 فلزات و کاربرد آن در مهندسی پزشکی 3 بیومتریال طرح درس
BME401 داربست ها در مهندسی بافت 3 مهندسی بافت طرح درس
BME402 مهندسی سامانه های کشت سلولی و آز 3 مهندسی بافت طرح درس
BME403 بیوراکتورها در مهندسی بافت 3 مهندسی بافت طرح درس
BME404 تخریب داربست ها در محیط بیو لوژیک 3 مهندسی بافت طرح درس
Total credits 49
  • برای گذراندن مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی پزشکی- همه گرایش ها موظف است 9 واحد تخصصی اجباری با نظر گروه تخصصی با موفقیت بگذراند.
 
 تخصصی اختیاری
 

کد درس نام درس تعداد واحد گرایش پیشنیاز طرح درس
BME107 آشوب و کاربردهای آن در مهندسی پزشکی 3 بیوالکتریک طرح درس
BME108 اسلوب شناسی سیستم ها و سیبرنتیک کاربردی 3 بیوالکتریک طرح درس
BME109 اولتراسوند و کاربردهای آن در مهندسی پزشکی 3 بیوالکتریک طرح درس
BME110 بازشناسی گفتار 3 بیوالکتریک
 
طرح درس
BME111 بینایی ماشین 3 بیوالکتریک تجزیه و تحلیل سیستم ها طرح درس
BME112 بیوالکترومغناطیس 3 بیوالکتریک طرح درس
BME113 پردازش تصاویر پزشکی 3 بیومکانیک طرح درس
BME114 پردازش سیگنال های دیجیتال 3 بیومکانیک تجزیه و تحلیل سیستم ها طرح درس
BME115 پردازش سیگنال های دیجیتال پیشرفته 3 بیومکانیک پردازش سیگنال های دیجیتال طرح درس
BME116 پردازش گفتار 3 بیوالکتریک طرح درس
BME117 تصویربرداری تشدید مغناطیسی 3 بیوالکتریک طرح درس
BME118 دینامیک و بایفورکاسیون سیستم های غیرخطی و پیچیده 3 بیوالکتریک طرح درس
BME119 رباتیک پزشکی 3 بیوالکتریک سیستم های کنترل خطی طرح درس
BME120 روش های غیرخطی پردازش سیگنال های پزشکی 3 بیوالکتریک طرح درس
BME121 سیبرنتیک درجه دوم و ارتباط انسان و ماشین 3 بیوالکتریک طرح درس
BME122 سیستم های تصویربرداری کارکردی مغز 3 بیوالکتریک طرح درس
BME123 سیستم های فازی 3 بیوالکتریک طرح درس
BME124 سیستم های دینامیک در علوم اعصاب 2 بیوالکتریک طرح درس
BME125 سیستم های کنترل تطبیقی 2 بیوالکتریک شناسایی سیستم ها،
کنترل مدرن، کنترل
دیجیتال و غیرخطی
طرح درس
BME126 سیستم های کنترل غیرخطی 3 بیوالکتریک کنترل پیشرفته طرح درس
BME127 شبکه های عصبی مصنوعی 3 بیوالکتریک طرح درس
BME128 شناسایی آماری الگو 3 بیوالکتریک طرح درس
BME129 شناسایی سیستم ها 3 بیوالکتریک کنترل پیشرفته طرح درس
BME130 فرآیندهای اتفاقی 3 بیوالکتریک طرح درس
BME131 فیزیولوژی مغز و شناخت 3 بیوالکتریک
 
طرح درس
BME132 کنترل بهینه 3 بیوالکتریک طرح درس
BME133 کنترل پیش بین 3 بیوالکتریک طرح درس
BME234 کنترل سیستم های بیولوژیکی 3 بیوالکتریک طرح درس
BME135 کنترل فازی 3 بیوالکتریک طرح درس
BME136 کنترل هوشمند 3 بیوالکتریک طرح درس
BME137 مباحث پیشرفته در شبکه های عصبی 3 بیوالکتریک کنترل پیشرفته طرح درس
BME138 مباحث پیشرفته در کنترل و یادگیری حرکات انسان 3 بیوالکتریک طرح درس
BME139 مباحث ویژه در مهندسی پزشکی – بیوالکتریک 1 3 بیوالکتریک طرح درس
BME140 مباحث ویژه در مهندسی پزشکی – بیوالکتریک 2 3 بیوالکتریک طرح درس
BME141 مباحث پیشرفته در مدل سازی سیستم های بیولوژیکی 3 بیوالکتریک مدل سازی سیستم های
بیولوژیکی
طرح درس
BME142 ویولت و کاربرد آن در پردازش سیگنال و تصویر 3 بیوالکتریک طرح درس

 

 
کد درس نام درس تعداد واحد گرایش پیشنیاز طرح درس
BME204 مکانیک سیالات زیستی 3 بیومکانیک طرح درس
BME205 دینامیک سیالات محاسباتی CFD 3 بیومکانیک طرح درس
BME206 بیومکانیک اسکلتی عضلانی 3 بیومکانیک طرح درس
BME207 روش اجزاء محدود FEM 3 بیومکانیک
 
طرح درس
BME208 رباتیک 3 بیومکانیک طرح درس
BME209 مدل سازی و تحلیل حرکات بدن 3 بیومکانیک طرح درس
BME210 ابزار دقیق در سیستم های زیستی 3 بیومکانیک طرح درس
BME211 مدل سازی و شبیه سازی سیستم های بیولوژیکی 3 بیومکانیک طرح درس
BME212 ارگان های مصنوعی 3 بیومکانیک طرح درس
BME213 انتقال حرارت و جرم زیستی 3 بیومکانیک طرح درس
BME214 برهمکنش سیال و جامد در سیستم های (FSI) زیستی 3 بیومکانیک طرح درس
BME215 شبیه سازی دینامیک مولکولی 3 بیومکانیک طرح درس
BME216 مکانیک سیستم قلب و عروق 3 بیومکانیک طرح درس
BME217 میکرو سیالات 3 بیومکانیک طرح درس
BME218 مکانیک سلولی 3 بیومکانیک طرح درس
BME219 ویسکوالاستیسیته و رئولوژی مواد زیستی 3 بیومکانیک طرح درس
BME220 مباحت منتخب در بیومکانیک قلب و عروق 3 بیومکانیک طرح درس
BME221 ویسکوالاستیسیته و رئولوژی مواد زیستی 3 بیومکانیک طرح درس
BME222 بیومکانیک ستون مهره ها 3 بیومکانیک طرح درس
BME223 بیومکانیک شغلی 3 بیومکانیک طرح درس
BME224 بیومکانیک ارتوپدی 3 بیومکانیک طرح درس
BME225 بیومکانیک فک و دندان 3 بیومکانیک طرح درس
BME226 بیومکانیک برخورد و تصادم 3 بیومکانیک طرح درس
BME227 مبانی عصبی عضلانی حرکت 3 بیومکانیک طرح درس
BME228 الاستیسیته 3 بیومکانیک طرح درس
BME229 خزش، خستگی و شکست 3 بیومکانیک طرح درس
BME230 مباحت منتخب در بیومکانیک اسکلتی- عضلانی 3 بیومکانیک طرح درس
BME231 جراحی رباتیک 3 بیومکانیک طرح درس
BME232 توانبخشی رباتیک 3 بیومکانیک طرح درس
BME233 بیومکانیک شغلی 3 بیومکانیک طرح درس
BME234 مهندسی توانبخشی حرکتی 3 بیومکانیک طرح درس
BME235 مبانی عصبی عضلانی حرکت 3 بیومکانیک طرح درس
BME236 ضایعات عصبی- عضلانی و روش های توانبخشی 3 بیومکانیک طرح درس
BME237 بیومکانیک برخورد و تصادم 3 بیومکانیک طرح درس
BME238 حس لامسه و بازخورد نیرو در پزشکی رباتیک 3 بیومکانیک طرح درس
BME239 دینامیک پیشرفته 3 بیومکانیک طرح درس
BME240 مباحت منتخب در رباتیک پزشکی بیومکانیک طرح درس
Total credits

 

  پ
کد درس نام درس تعداد واحد گرایش پیشنیاز طرح درس
BME305 پلی یورتان ها و کاربرد آن در مهندسی پزشکی 3 بیومتریال طرح درس
BME306 ترمیم زخم 3 بیومتریال طرح درس
BME307 کامپوزیت ها و کاربرد آن ها در مهندسی پزشکی 3 بیومتریال طرح درس
BME308 مهندسی سلول های بنیادی 3 بیومتریال طرح درس
BME309 نانو بیومتریال ها و کاربردهای زیستی 3 بیومتریال طرح درس
BME310 بررسی خواص و روش های پوشش دهی بیومتریال ها 3 بیومتریال طرح درس
BME311 پرتودهی بیومتریال ها 3 بیومتریال طرح درس
BME312 روش های شناسایی و انتخاب مواد پزشکی 3 بیومتریال طرح درس
BME313 ژل ها و کاربرد آن ها در مهندسی پزشکی 3 بیومتریال طرح درس
BME314 پدیده های نفوذ در سیستم های بیولوژیکی 3 بیومتریال طرح درس
BME315 بیورئولوژی و همورئولوژی 3 بیومتریال طرح درس
BME316 زیست سازگاری پیشرفته 3 بیومتریال طرح درس
BME317 پوست مصنوعی 3 بیومتریال طرح درس
BME318 عروق مصنوعی 3 بیومتریال طرح درس
BME319 آزمون های بیولوژیکی بیومواد و سترون کردن مواد 3 بیومتریال طرح درس
BME320 چسبندگی در محیط های بیولوژیکی 3 بیومتریال طرح درس
BME321 سیستم های نوین رهایش مواد بیولوژیکی در بدن 3 بیومتریال طرح درس
BME322 تخریب پذیری بیومواد در محیط های بیولوژیکی 2 بیومتریال طرح درس
BME323 مواد قابل کاشت در بدن 2 بیومتریال طرح درس
BME324 طراحی و خواص سطحی مواد در پزشکی 3 بیومتریال طرح درس
BME325 مهندسی بافت 3 بیومتریال طرح درس
BME326 لیزر و کاربرد آن در مهندسی پزشکی 3 بیومتریال طرح درس
BME327 بررسی فنی و اقتصادی طرح های مهندسی پزشکی 3 بیومتریال طرح درس
BME328 مواد در پزشکی 3 بیومتریال طرح درس
BME329 بیوسرامیک پیشرفته 3 بیومتریال
 
طرح درس
BME330 حسگرهای زیستی 3 بیومتریال طرح درس
BME331 روش های نوین برای آنالیز سطوح مواد زیست سازگار 3 بیومتریال طرح درس
BME332 نانوبیوسنسورها بر پایه تکنولوژی میکرو نانوآرایه های اپتیکی و شیمیایی 3 بیومتریال طرح درس
BME333 مباحث ویژه در مهندسی پزشکی- زیست مواد 1 3 بیومتریال طرح درس
BME334 مباحث ویژه در مهندسی پزشکی- زیست مواد 3 بیومتریال طرح درس
Total credits 49

 

کد درس نام درس تعداد واحد گرایش پیشنیاز طرح درس
BME404 پدیده های انتقال در سامانه های زیستی 3 مهندسی بافت طرح درس
BME405 سامانههای کنترل انتقال دارو 3 مهندسی بافت طرح درس
BME406 مهندسی پروتئین 3 مهندسی بافت طرح درس
BME407 مهندسی سلول های بنیادین 3 مهندسی بافت طرح درس
BME408 آزمایشگاه جراحی حیوانی در مهندسی بافت 3 مهندسی بافت طرح درس
BME409 مکانیک سلولی 3 مهندسی بافت طرح درس
BME410 مکانیک بافت 3 مهندسی بافت طرح درس
BME411 ترمیم زخم در مهندسی بافت 3 مهندسی بافت طرح درس
BME412 ژن درمانی 3 مهندسی بافت طرح درس
BME413 روش های محاسباتی در مهندسی بافت 3 مهندسی بافت طرح درس
BME414 روش های شبیه سازی دینامیک مولکولی 3 مهندسی بافت طرح درس
BME415 سامانه های میکرو/نانوالکترومکانیکی 3 مهندسی بافت طرح درس
BME416 زیست سازگاری در مهندسی بافت 3 مهندسی بافت طرح درس
BME417 مبانی مهندسی بیومولکولی و روش های آزمایشگاهی 3 مهندسی بافت طرح درس
BME418 نانوبیوتکنولوژی در مهندسی بافت 3 مهندسی بافت طرح درس
BME419 رفتار سلولی 3 مهندسی بافت طرح درس
BME420 کاربرد هیستوپاتولوژی در مهندسی بافت 3 مهندسی بافت طرح درس
BME421 مدل های ایجاد، رشد و بازسازی بافت 2 مهندسی بافت طرح درس
BME422 ریاضی مهندسی پیشرفته 2 مهندسی بافت طرح درس
BME423 آزمایشگاه هیستوپاتولوژی در مهندسی بافت 3 مهندسی بافت طرح درس
BME424 روش های آنالیز و اصلاح سطح در مهندسی بافت 3 مهندسی بافت طرح درس
BME425 کاربردهای کلینیکی مهندسی بافت 3 مهندسی بافت طرح درس
BME426 جنین شناسی کاربردی در مهندسی بافت 3 مهندسی بافت طرح درس
BME427 حسگرهای زیستی 3 مهندسی بافت طرح درس
BME428 مباحث ویژه در مهندسی بافت 3 مهندسی بافت طرح درس
Total credits 49

 
دروس مشترک
 
 
کد درس نام درس تعداد واحد گرایش پیشنیاز
BME801 پایان نامه 6 همه
BME802 سمینار و روش تحقیق 2 همه
BME407

 

 
Optional courses


 
Name credits Major Prerequisites
Digital control 3 Bioelectric Linear control
Industrial control 3 Bioelectric Linear control
Computer networks 3 Bioelectric Micro-processor (1)
Micro-processor (2) 3 Bioelectric Micro-processor (1)
Electromagnetic 3 Bioelectric Physics (2)
Engineering mathematics
Designing and designing electronic systems 3 Bioelectric Electronics 3
Filters and synthesizers 3 Bioelectric Electronics 2
Electronic 3 3 Bioelectric Electronics 2
Linear algebra 3 Bioelectric Mathematics (1)
Mathematics (2)
Dynamics 3 Bioelectric Statics
Strength of material (1)
Introduction in robotics 3 Bioelectric Dynamics
Fluid mechanics 3 Bioelectric Differential equations
Statics
Strength of materials
Thermodynamics (1) 3 Bioelectric Physics (1)
Mathematics (2)
Special Topics (1) 3 Bioelectric
Introduction to Computational and Biological Intelligence 3 Bioelectric Signals and systems
Logical circuits
Bio-physics 2 Bioelectric Physiology
Anatomy
Physics (2)
Digital and pulsatile circuits 3 Bioelectric Electronics (2)
Logical circuits
Electrical machines 2 Bioelectric Electric circuits (1)
Electric circuits (2)
Electronic Measurement Lab 1 Bioelectric Electronics (2)
Electronic Measurement
Medical Information Technology (1) 2 Bioelectric Computer programing
Introduction in biomedical Eng.
Total 58
Growth and modernization theories 3 Biomechanics Biomechanics of musculoskeletal systems
Dynamics of machines 3 Biomechanics Dynamics
Mechanisms design 3 Biomechanics Dynamics
Industrial drawing (2) 2 Biomechanics Industrial drawing (1)
Computational fluid dynamics (CFD) 3 Biomechanics Fluid mechanics
Bio micro electro-mechanical systems (Bio-MEMS) 3 Biomechanics
Tool Machine Workshop 1 Biomechanics
Special Topics (1) 3 Biomechanics
Special Topics (2) 3 Biomechanics
24
General Physics Chemistry 3 Biomaterial Thermodynamics (1)
Physical Chemistry of Polymers 3 Biomaterial Thermodynamics (1)
Rheology 3 Biomaterial Transfer phenomena
Thermodynamics (2) 3 Biomaterial Thermodynamics (1)
Energy and material balance 3 Biomaterial Engineering materials (1)
Reactor kinetics and design 3 Biomaterial Energy and material balance
Biomaterial (2) 3 Biomaterial Engineering materials (1)
Thermodynamics (1)
Lab Material Properties: Physical and Mechanical 1 Biomaterial Engineering materials (1)
Biology Laboratory 1 Biomaterial Molecular Cell Biology
Principals of Bio-MEMS 3 Biomaterial
Principles of Modeling in Biological Systems 3 Biomaterial
Basics of hydrogel and its applications in medicine 3 Biomaterial
Methods of synthesis and fabrication of tissue engineering scaffolds 3 Biomaterial Engineering materials (2)
Biomaterial standards 2 Biomaterial Introduction in biomedical Eng.
Special Topics (1) 3 Biomaterial
Total 40

دفعات مشاهده: 600 بار   |   دفعات چاپ: 1 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر