فراخوان امریه سربازی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 | تاریخ ارسال: 1399/8/10 | 
دانشگاه صنعتی امیرکبیر از بین فارغالتحصیلان دانشگاه‌های برتر (با اولویت دانشگاه صنعتی امیرکبیر ) با مشخصات ذیل سرباز امریه می‌پذیرد.