تبدیل وضعیت استخدامی(فرم ها و جداول)

 | تاریخ ارسال: 1398/3/12 | 
ردیف از   به شرایط لازم مدارک و فرم‌های مورد نیاز
۱ پیمانی رسمی آزمایشی
    بر اساس ماده ۱۲ آیین‌نامه استخدامی اعضای هیأت علمی:
  •   دارا بودن حداقل ۲ و حداکثر ۵ سال سابقه خدمت پیمانی*
  •  کسب۱۰۰% امتیازات لازم جهت ارتقاء به مرتبه دانشیاری مطابق آخرین آیین‌نامه ارتقاء مرتبه اعضای هیأت علمی  وزارت علوم
  •  تأیید صلاحیت عمومی و موافقت هیأت اجرایی جذب
دریافت فرم ها و جداول مربوطه ۱
۲ طرح سربازی پیمانی
بر اساس ماده ۱۹ آیین‌نامه استخدامی اعضای هیأت علمی: 
  •   موافقت دانشکده مربوطه و هیأت اجرایی جذب با ادامه همکاری متقاضی با دانشگاه 
  •   اتمام دوره طرح سربازی 
  •  شرکت در اولین فراخوان جذب اعضای هیأت علمی وزارت علوم
دریافت فرم ها و جداول مربوط۲
۳ رسمی آزمایشی رسمی قطعی
 بر اساس ماده ۱۴ آیین‌نامه استخدامی اعضای هیأت علمی: 
  •  دارا بودن حداقل ۲ و حداکثر ۵ سال سابقه خدمت رسمی آزمایشی* 
  • دارا بودن مرتبه دانشیاری (نیازی به تکمیل و ارائه پرونده علمی نمی‌باشد و دارا بودن حداقل مرتبه دانشیاری الزامی است) 
  •  تأیید صلاحیت عمومی و موافقت هیأت اجرایی جذب 
دریافت فرم ها و جداول مربوط ۳


 

مراحل
-مراحل تبدیل وضعیت استخدامی از پیمانی به رسمی آزمایشی 

پرونده علمی
- دریافت فرم‌ها و جداول مربوط به اعضای هیأت علمی آموزشی
  
      مدارک لازم برای تشکیل پرونده علمی 
     - کاربرگ الف (شناسنامه علمی عضو هیات علمی) 
      جداول مواد ۳،۲ و ۴ 
      کاربرگ ‌های ج۲، ۳ و ۴ (خلاصه امتیازات مواد۲، ۳و۴) 
      کاربرگ ب ۲ (صورتجلسه کارگروه بررسی توانایی علمی) 
      جدول شماره ۶(حداقل امتیازهای لازم برای تبدیل وضعیت)- دریافت فرم‌ها و جداول مربوط به اعضای هیأت علمی پژوهشی 
      - مدارک لازم برای تشکیل پرونده علمی 
      - 
کاربرگ الف (شناسنامه علمی عضو هیات علمی) 
      - جداول مواد ۳،۲ و ۴ 
      - کاربرگ ‌های ج۲، ۳ و ۴ (خلاصه امتیازات مواد۲، ۳و۴) 
      - 
کاربرگ ب ۲ (صورتجلسه کارگروه بررسی توانایی علمی) 
      - جدول شماره ۶(حداقل امتیازهای لازم برای تبدیل وضعیت)


پرونده فرهنگی
      - مدارک لازم برای تشکیل پرونده فرهنگی 
      - فرم شماره یک ( فرهنگی) 
      - 
جداول ماده یک 
      - 
کاربرگ ب ۱ ( صورتجلسه کمیسیون فرهنگی) 
      - کاربرگ ج ۱ ( خلاصه امتیازات ماده یک ) 


پرونده صلاحیت عمومی
      - مدارک لازم برای تشکیل پرونده صلاحیت عمومی 
 


فرم ها و جداول مربوط (۳)به تبدیل وضعیت از رسمی آزمایشی به رسمی قطعی

       - مراحل تبدیل وضعیت استخدامی از رسمی آزمایشی به رسمی قطعی
      - مدارک لازم برای تشکیل پرونده صلاحیت عمومی