خلاصه قوانین تبدیل وضعیت

 | تاریخ ارسال: 1398/2/14 | 
خلاصه قوانین تبدیل وضعیت استخدامی اعضای هیات علمی:
(بر اساس آخرین نسخه آیین‌نامه استخدامی اعضای هیأت علمی و دستورالعمل اجرایی تبدیل وضعیت استخدامی)

تبدیل وضعیت استخدامی از پیمانی به رسمی آزمایشی: 

ماده ۱۲:دانشگاه می‌تواند وضعیت استخدام اعضای پیمانی را پس از احراز شرایط ذیل و تأیید مراجع ذیصلاح به رسمی آزمایشی تبدیل نماید. 

الف- دارابودن حداقل دو و حداکثر پنج سال سابقه خدمت پیمانی. 
ب- تأیید صلاحیت عمومی و موافقت هیأت اجرایی جذب دانشگاه برای تبدیل وضعیت به رسمی آزمایشی. 
ج- کسب ۱۰۰ درصد امتیازات تعیین کننده در آیین‌نامه ارتقا مرتبه اعضای هیأت علمی برای ارتقا به مرتبه بالاتر. 

ماده ۱۳: در صورتی که عضو در پایان دوره پیمانی(۵سال)، شرایط ادامه خدمت و یا تبدیل وضعیت به استخدام رسمی آزمایشی را کسب ننماید، به یکی از روش‌های ذیل با وی رفتار خواهد شد. 

الف- اعطای مهلت با مجوز هیأت امنای دانشگاه حداکثر در سه نوبت یکساله. 
ب- خاتمه خدمت عضو. 

تبدیل وضعیت استخدامی از رسمی آزمایشی به رسمی قطعی: 

ماده ۱۴: اعضایی که از پیمانی به رسمی آزمایشی تبدیل وضعیت می‌یابند و نیز کارکنانی که از کارشناس رسمی به هیأت علمی رسمی آزمایشی تبدیل وضعیت یافته‌اند، الزاماً یک دوره آزمایشی را طی خواهند کرد. دانشگاه در طول دوره رسمی آزمایشی رفتار و عملکرد عضو را از نظر لیاقت (علمی، اخلاقی، خلاقیت و مسئولیت‌پذیری)، کاردانی، روحیه خدمت، نظم و انظباط آموزشی و پژوهشی مورد ارزیابی قرار داده و در صورت احراز شرایط ذیل به رسمی قطعی تبدیل وضع می‌نماید. 

الف- دارا بودن حداقل دو و حداکثر پنج سال سابقه خدمت رسمی آزمایشی. 
ج- تأیید صلاحیت عمومی و موافقت هیأت اجرایی جذب دانشگاه برای تبدیل وضعیت به رسمی قطعی. 

تبصره – عضو رسمی آزمایشی موظف است پس از پایان حداقل دو سال، فرم‌های مربوط به تبدیل وضعیت از رسمی آزمایشی به رسمی قطعی را تکمیل و به همراه مدارک لازم برای بررسی پرونده به مراجع ذیربط تحویل دهد. چنانچه عضو تا پایان چهارسال نسبت به ارائه مدارک لازم اقدام ننماید، دانشگاه موظف است حداکثر طی دو نامه کتبی به ایشان موضوع لزوم ارسال مدارک در موعد مقرر را یادآوری نماید. عدم تکمیل و ارائه به موقع فرم‌ها و مدارک از سوی عضو منجر به انجام تشریفات مقرر در ماده ۱۵ این آیین‌نامه خواهد شد. 

ماده ۱۵: در صورتی که عضو در پایان دوره رسمی آزمایشی(۵سال)، شرایط ادامه خدمت و یا تبدیل وضعیت به استخدام رسمی قطعی را کسب ننماید، چنانچه واجد شرایط بازنشستگی باشد، بازنشسته می‌شود و درغیراینصورت به یکی از روش‌های ذیل با وی رفتار خواهد شد. 

الف- اعطای مهلت با مجوز هیأت امنای دانشگاه حداکثر در سه نوبت یکساله. 
ب- تغییر وضعیت به استخدام پیمانی با حفظ پایه‌های قبلی و تأیید هیأت اجرایی جذب. 

تبصره: مشمولین بند ب می‌بایست حداکثر در مدت دوسال، شرایط لازم جهت تبدیل وضعیت به رسمی قطعی را احراز نمایند. در صورت عدم احراز شرایط مذکور در پایان مهلت مقرر، چنانچه شرایط بازنشستگی را نداشته باشد، با تصویب هیأت امناء و پرداخت «۱۰» الی «۳۰» روز حقوق و مزایای مستمر مشمول کسورات بازنشستگی به ازای هر سال خدمت قابل قبول، به علاوه وجوه مرخصی‌های ذخیره شده، بازخرید می‌شود.