ثبت نام خوابگاه متاهلی

 | تاریخ ارسال: 1399/9/10 | 
احتراماً ، نظر به اینکه تحویل خوابگاه به استناد این فرم انجام میگیرد، لذا تقاضا می شود به سوالات بطور خوانا، کامل، دقیق وصادقانه پاسخ داده و مدارک لازم را ارائه نمائید. در صورت عدم انعکاس صحیح اطلاعات در فرم تقاضا، نام متقاضی از لیست امتیازبندی اسکان در همان سال حذف خواهد گردید.
**دانشجویان محترم دقت نمایند که در صورت عزیمت به فرصت مطالعاتی، حتماً می بایست خوابگاه متأهلی تخلیه گردد.طبیعی است پس از بازگشت از فرصت مطالعاتی و بسته به مدت زمان باقی مانده از سنوات تحصیلی و مدت مجاز استفاده از خوابگاه متأهلی امکان ثبت نام مجدد دانشجویان محترم و امتیازبندی و تخصیص واحد وجود خواهد داشت.

** دریافت هم زمان وام ودیعه مسکن متأهلی و خوابگاه متأهلی ممنوع بوده و دانشجوی متقاضی و همسر وی در صورت اخذ وام مذکور مکلف به تسویه آن قبل از سکونت در خوابگاه می باشند.

جهت مشاهده و تکمیل فرم کلیک نمایید.