اسلوب شناسی سیستم ها و مهندسی سایبرنتیک کاربردی

 | تاریخ ارسال: 1399/9/10 | 
 دانشکده مهندسی پزشکی       
 
تحصیلات تکمیلی   (اختیاری)
 
 
عنوان درس: اسلوب شناسی سیستم ها و مهندسی سایبرنتیک کاربردی
 
تعداد واحد       ۳                                                 پیش نیاز 
                                                                                      
 
                                                                           هم نیاز  
        
 

 
رئوس مطالب:

فصل اول: تفکر سیستمی
سیستم چیست؟ 
تاریخ تفکر و نظریه سیستم ها 
هدف ها و گرایش های نگرش سیستمی 
نظریه عمومی سیستم ها و وحدت علم
 
فصل دوم: رهیافت های موجود در اسلوب شناسی سیستم ها
نوع شناسی و رده های مهم سیستم ها 
سیستم های بسته و باز و مرز سیستم 
سیستم های طبیعی و سیستم های ساخت بشر 
ویژگی های رفتاری یا ساختاری سیستم

فصل سوم: رویکرد ریاضی و مدل سازی در سیستم ها
تعریف ریاضی سیستم 
چندین خاصیت عمومی سیستم بر مبنای معادلات انتگرال – دیفرانسیل 
کلیت – مجموع- مکانیزه ساختن- تمرکز – رقابت – رشد و غایت 
مدل سازی کارایی در سیستم ها
 
فصل چهارم: اصول و مفاهیم سیبرنتیک کاربردی
سیستم های سیبرنتیکی و کاربرد سیبرنتیک 
فراگیری و سازگاری در سیستم های سیبرنتیکی 
سیستم های سه وجهی با سیستم های مبتنی بر اطلاعات 
سیستم های باز و سیبرنتیک 
اصول پس خوراند در سیستم های سیبرنتیکی و ارگانیستی
 
فصل پنجم: نقد سیبرنتیکی
نقد سیبرنتیکی مشتمل بر نقد موجبی و نقد امکانی 
نقد حاصل از فعالیت گیرنده ها و یا اثرگذارنده ها و یا هردو 
از اطلاعات تا آگاهی 
محتوی و دامنه نقد موجبی و نقد امکانی 
کامپیوتر و دستگاه سیبرنتیکی
 
 
 

مراجع
 
1. Von Bertalanffy, L. , General Systems Theory, Georg Bragiller, New York, 1973.
2. Wiener N, Cybernetics, or Central and Commu Nication in the Animal and Machine, MIT.Press, New York, 1961 .
3. Meredith D. D. , Design and Planning of Engineering Systems, Prentice Hall, 1985 .
4. Glorioso R. M. , Engineering Cybernetics, Prentice Hall, 1975 .
5. Klir G. J, Facets of systems Science, Plenum Press, 1991 .


دفعات مشاهده: 77 بار   |   دفعات چاپ: 4 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر