مهندسی فاکتورهای انسانی و ارگونومی

 | تاریخ ارسال: 1399/9/10 | 
 دانشکده مهندسی پزشکی       
 
تحصیلات تکمیلی   (اختیاری)
 
 
عنوان درس: مهندسی فاکتورهای انسانی و ارگونومی
 
تعداد واحد       ۳                                                 پیش نیاز 
                                                                                      
 
                                                                           هم نیاز  
        
 

 
رئوس مطالب:

1.تاریخچه و اهداف کاربرد فاکتورهای مهندسی انسانی

۲. تعاریف و مفاهیم آنتروپومتری

۳. آنتروپومتری (تن پیمانی)

۴. خصوصیات نژادی انسان ها

۵. اندازه های بدن و تغییرات آن ها

۶. آنتروپومتری استاتیک و دینامیک

۷. روش های بررسی و پایش های آنتروپومتریکی

۸. بیومکانیک شغلی (مفاهیم و تعاریف)

۹. قواعد ارگونومی در طراحی سیستم های کار و مدیریت صنعتی

۱۱ . کاربرد آنتروپومتری در طراحی

۱۱ . طراحی ابزار و کنترل های دستی و پایی

۱۲ . طراحی ایستگاه های کاری

۱۳ . فضاهای فیزیکی و آرایش آن ها

۱۴ . تأثیر عوامل فیزیکی محیط بر روی انسان (نور،گرما،سرما،رطوبت. . . )

۱۵ . سیستم های متشکل از انسان- ماشین

۱۶ . ویژگی های انسان- ماشین

۱۷ . علل و عوامل خستگی از دید فاکتورهای مهندسی انسانی

۱۸ . اصول عملیات حمل ونقل دستی

۱۹ . میزان مصرف انرژی در کار و وضعیت های مختلف شغلی

۲۱ . ابزار و روش های اندازه گیری در آنتروپومتری

۲۱ . روش های اندازه گیری مصرف انرژی کار

۲۲ . اصول فیزیولوژی کار

۲۳ . متناسب سازی مشاغل از دید فاکتورهای انسانی. . .
 
 

مراجع
 
1. Kumar Shrawan, Biomechanics in Ergonomics, Taylor & Francis, 1999 .
9. Karwowski Waldemar (EDT), Marras William S. , Occupational Ergonomics, CRC Press, 2003 .
3. Bridger R. S. & Bridger Bridger, Introduction to Ergonomics, Taylor & Francis, 2003


دفعات مشاهده: 194 بار   |   دفعات چاپ: 0 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر