تقویم آموزشی سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹/تحصیلات تکمیلی(اصلاحیه)

 | تاریخ ارسال: 1399/9/16 | 
تقویم آموزشی مقاطع تحصیلات تکمیلی سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹
نیم‌سال اول ۱۴۰۰-۱۳۹۹
ورودی قدیم جدید و مشترک
ثبت نام سه‌شنبه و چهارشنبه ۲۵ و ۱۳۹۹/۰۶/۲۶ شنبه ۱۳۹۹/۰۸/۱۰
شروع کلاس‌ها شنبه ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ دوشنبه ۱۳۹۹/۰۸/۱۲
حذف و اضافه (هفته ۲) یکشنبه و دوشنبه ۶ و ۱۳۹۹/۰۷/۰۷ دوشنبه و سه شنبه ۲۰ و ۱۳۹۹/۰۸/۲۱
آخرین مهلت حذف اضطراری(هفته ۱۵) شنبه ۱۳۹۹/۱۰/۰۶ شنبه ۱۳۹۹/۱۰/۲۰
ارزیابی (هفته ۱۵ و ۱۶)
 
دوشنبه ۱۳۹۹/۱۰/۰۸ الی جمعه ۱۳۹۹/۱۰/۱۹ دوشنبه ۱۳۹۹/۱۰/۰۸الی جمعه ۱۳۹۹/۱۰/۱۹
هفته پایانی کلاس‌ها (هفته ۱۶) شنبه ۱۳۹۹/۱۰/۱۳ الی چهارشنبه ۱۳۹۹/۱۰/۱۷ شنبه ۱۳۹۹/۱۰/۲۷ تا پنج شنبه ۱۳۹۹/۱۱/۰۲
آزمون‌های پایانی (هفته ۱۷ و ۱۸) شنبه ۱۳۹۹/۱۱/۰۴ تا پنج شنبه ۱۳۹۹/۱۱/۱۶ شنبه ۱۳۹۹/۱۱/۰۴ تا پنج شنبه ۱۳۹۹/۱۱/۱۶
 
نیم‌سال دوم ۱۴۰۰-۱۳۹۹
ثبت نام شنبه و یکشنبه ۲۵ و ۱۳۹۹/۱۱/۲۶
شروع کلاس‌ها شنبه ۱۳۹۹/۱۲/۰۲
حذف و اضافه (هفته ۲) شنبه و یکشنبه ۹ و ۱۳۹۹/۱۲/۱۰
آخرین مهلت حذف اضطراری(هفته ۱۵) شنبه ۱۴۰۰/۰۳/۲۲
ارزیابی (هفته ۱۵ و ۱۶) دوشنبه ۱۴۰۰/۰۳/۲۴ الی جمعه ۱۴۰۰/۰۴/۰۴
هفته پایانی کلاس‌ها (هفته ۱۶) شنبه ۱۴۰۰/۰۳/۲۹ الی چهارشنبه ۱۴۰۰/۰۴/۰۲
آزمون‌های پایانی (هفته ۱۷ و ۱۸) شنبه ۱۴۰۰/۰۴/۰۵ الی پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۴/۱۷