تقویم آموزشی سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹/کارشناسی (اصلاحیه)

 | تاریخ ارسال: 1399/9/16 | 
نیمسال اوّل ۱۴۰۰-۱۳۹۹
ورودی قدیم(۹۸ و ماقبل) جدید(۹۹)
ثبت نام شنبه و یکشنبه ۲۲ و۱۳۹۹/۶/۲۳ دوشنبه ۱۳۹۹/۸/۱۲ تا جمعه ۱۳۹۹/۸/۱۶
شروع کلاس‌ها شنبه ۱۳۹۹/۶/۲۹ شنبه ۱۳۹۹/۸/۱۷
حذف و اضافه (هفته ۱) سه­‌شنبه و چهارشنبه ۱ و ۱۳۹۹/۷/۲ ---
بازه امتحانات میان ترم (هفته ۱۰ و ۱۱) شنبه ۱۳۹۹/۹/۱ تا پنج­شنبه ۱۳۹۹/۹/۱۳ شنبه ۱۳۹۹/۹/۱۵ تا پنج­شنبه ۱۳۹۹/۹/۲۷
مهلت قطعی کردن نمرات میان ترم چهارشنبه ۱۳۹۹/۹/۲۶ چهارشنبه ۱۳۹۹/۱۰/۱۰
آخرین مهلت حذف اضطراری (هفته ۱۵) چهارشنبه ۱۳۹۹/۱۰/۱۰ چهارشنبه ۱۳۹۹/۱۰/۱۰
ارزیابی (هفته ۱۵ و ۱۶ ) دوشنبه ۱۳۹۹/۱۰/۸ الی جمعه ۱۳۹۹/۱۰/۱۹ دوشنبه ۱۳۹۹/۱۰/۸ الی جمعه۱۳۹۹/۱۰/۱۹
هفته پایانی کلاس‌ها (هفته ۱۶ ) شنبه ۱۳۹۹/۱۰/۱۳ الی چهارشنبه ۱۳۹۹/۱۰/۱۷ شنبه ۱۳۹۹/۱۰/۲۷ الی چهارشنبه ۱۳۹۹/۱۱/۱
ثبت نام اولیه ترم آتی (دوم ۹۹) سه­‌شنبه و چهارشنبه ۱۶ و ۱۳۹۹/۱۰/۱۷ سه­‌شنبه و چهارشنبه ۱۶ و ۱۳۹۹/۱۰/۱۷
آزمون‌های پایانی (هفته ۱۷ و ۱۸ ) شنبه ۱۳۹۹/۱۰/۲۰ تا پنج­شنبه ۱۳۹۹/۱۱/۲ شنبه ۱۳۹۹/۱۱/۴ تا پنج­شنبه ۱۳۹۹/۱/۱۶
مهلت قطعی کردن نمرات پایان ترم دوشنبه ۱۳۹۹/۱۱/۲۷ دوشنبه ۱۳۹۹/۱۱/۲۷


     
نیمسال دوم ۱۴۰۰-۱۳۹۹
ثبت نام سه­‌شنبه و چهارشنبه ۲۸ و ۱۳۹۹/۱۱/۲۹
شروع کلاس‌ها شنبه ۱۳۹۹/۱۲/۲
حذف و اضافه (هفته ۱) سه‌­شنبه و چهارشنبه ۵ و ۱۳۹۹/۱۲/۶
بازه امتحانات میان ترم (هفته ۹، ۱۰ و ۱۱) شنبه ۱۴۰۰/۲/۱۱ الی پنج‌شنبه ۱۴۰۰/۲/۳۰
مهلت قطعی کردن نمرات میان ترم دوشنبه‌شنبه ۱۴۰۰/۳/۱۰
آخرین مهلت حذف اضطراری (هفته ۱۵) شنبه ۱۴۰۰/۳/۲۲
ارزیابی (هفته ۱۵ و ۱۶ ) دوشنبه ۱۴۰۰/۳/۲۴ الی جمعه ۱۴۰۰/۴/۴
هفته پایانی کلاسها (هفته ۱۶ ) شنبه ۱۴۰۰/۳/۲۹ الی چهارشنبه ۱۴۰۰/۴/۲
آزمون‌های پایانی (هفته ۱۷ و ۱۸ ) شنبه ۱۴۰۰/۴/۵الی پنج­شنبه ۱۴۰۰/۴/۱۷
مهلت قطعی کردن نمرات پایان ترم دوشنبه ۱۴۰۰/۵/۴