هیات علمی

 | تاریخ ارسال: 1399/10/21 | 

 
اعضای هیئت علمی
دکتر روح االله باقرزاده، دانشیار تکنولوژی نساجی، گروه مهندسی و فناوری مواد پیشرفته نساجی
دکتر علی اکبر مرآتی، دانشیار مهندسی مکانیک، گروه مهندسی و فناوری مواد پیشرفته نساجی
دکتر میررضا طاهری  اطاقسرا، استادیار تکنولوژی نساجی، گروه فناوری پیشرفته تولید منسوجات
دکترعلی‌اصغر اصغریان‌جدی، استاد تکنولوژی نساجی، گروه منسوجات صنعتی
دکتر مسعود لطیفی، استاد تکنولوژی نساجی، گروه مهندسی و فناوری مواد پیشرفته نساجی
دکتر عبدالحسین صادقی، استادیار مدیریت، گروه مدیریت کسب و کار در صنایع نساجی و پوشاک
دکتر محمد حقیقت‌کیش ، استاد علوم پلیمر، گروه فناوری‌های شیمایی منسوجات
دکتر سید هژیر بهرامی، استاد تکنولوژی پلیمر و علوم الیاف، گروه فناوری‌های شیمایی منسوجات
 دکتر پرویز نورپناه، دانشیار صنایع نساجی، گروه فناوری‌های شیمایی منسوجات
دکتر محمدرضا محدث مجتهدی، دانشیار تکنولوژی نساجی، گروه فناوری‌های شیمایی منسوجات
دکتر مجید منتظر، دانشیار شیمی نساجی و علوم الیاف، گروه فناوری‌های شیمایی منسوجات
دکتر ناهید همتی نژاد، استادیارشیمی نساجی و علوم الیاف، گروه فناوری‌های شیمایی منسوجات
 

همکاران گروه مهندسی و فناوری مواد پیشرفته

ردیف نام ونام خانوادگی مرتبه علمی محل خدمت فعلی همکاری با واحد پژوهشی تخصص
۱ دکتر روح االله باقرزاده دانشیار دانشگاه تمام وقت منسوجات فنی، نانوفناوری
۲ دکتر علی اکبر مرآتی دانشیار دانشگاه تمام وقت ریسندگی، منسوجات هوشمند
۳ دکتر مسعود لطیفی استاد دانشگاه پاره وقت بینایی ماشینی، نیتینگ
 
 
 
 
 
 
 

همکاران گروه منسوجات صنعتی
ردیف نام ونام خانوادگی مرتبه علمی محل خدمت فعلی همکاری با واحد پژوهشی تخصص
۱ دکترعلی‌اصغر اصغریان‌جدی استاد دانشگاه پاره وقت خصوصیات فیزیکی و ساختمانی پارچه
 
 
 
 


 همکاران گروه فنآوری‌های شیمیایی منسوجات
ردیف نام ونام خانوادگی مرتبه علمی محل خدمت فعلی همکاری با واحد پژوهشی تخصص
۱ دکتر محمد حقیقت‌کیش استاد دانشگاه پاره وقت پلیمر و علوم الیاف
۲ آدکتر سید هژیر بهرامی دانشیار دانشگاه پاره وقت تولید پلیمرها و الیاف مصنوعی
۳ دکتر پرویز نورپناه دانشیار دانشگاه پاره وقت تولید الیاف و خصوصیات آن
۴ دکتر محمدرضا محدث مجتهدی استادیار دانشگاه پاره وقت تکسچرایزینگ
۵ دکتر مجید منتظر استادیار دانشگاه پاره وقت تکمیل کالای نساجی
۶ دکتر ناهید همتی نژاد استادیار دانشگاه پاره وقت تکمیل کالای نساجی
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

همکاران گروه مدیریت کسب و کار در صنایع پوشاک
ردیف نام ونام خانوادگی مرتبه علمی محل خدمت فعلی همکاری با واحد پژوهشی تخصص
۱ دکتر عبدالحسین صادقی استادیار دانشگاه پاره وقت مدیریت