گروه منسوجات صنعتی

 | تاریخ ارسال: 1399/10/29 | 

گروه منسوجات صنعتی

دکتر علی اکبر مرآتی دانشیار تکنولوژی نساجی، گروه منسوجات صنعتی
دکتر روح االله باقرزاده، استادیار تکنولوژی نساجی، گروه منسوجات صنعتی
دکترعلی‌اصغر اصغریان‌جدی، استاد تکنولوژی نساجی، گروه منسوجات صنعتی

همکاران گروه منسوجات صنعتی

ردیف نام ونام خانوادگی مرتبه علمی محل خدمت فعلی همکاری با واحد پژوهشی تخصص
۱ دکتر روح االله باقرزاده استادیار دانشگاه تمام وقت منسوجات با کارایی بالا
۲ دکترعلی‌اصغر اصغریان‌جدی استاد دانشگاه پاره وقت خصوصیات فیزیکی و ساختمانی پارچه
۳ دکتر علی اکبر مرآتی دانشیار دانشگاه پاره وقت منسوجات صنعتی