گروه مدیریت کسب و کار در صنایع پوشاک

 | تاریخ ارسال: 1399/11/5 | 

دکتر روح االله باقرزاده، استادیار تکنولوژی نساجی، گروه کسب و کار در صنایع نساجی و پوشاک
Dr Marc Gineux, MBA in Luxury and Fashion Industries
Mario Miranda, Marketing Managment in Luxury
Dr Alesandra Bertolo, Brand Managment

همکاران گروه مدیریت کسب و کار در صنایع پوشاک

ردیف نام ونام خانوادگی مرتبه علمی محل خدمت فعلی همکاری با واحد پژوهشی تخصص
۱ دکتر روح االله باقرزاده استادیار دانشگاه تمام وقت کسب و کاردر صنایع نساجی و پوشاک
۲ Dr Marc Gineux مدعو MBA in Luxury and Fashion Industries
۳ Dr Mario Miranda مدعو Marketing Managment in Luxury
۴ Dr Alesandra Bertolo مدعو Brand Managment