چاپ و انتشار کتاب «مبانی راحتی پوشاک»

 | تاریخ ارسال: 1400/3/11 | 
کتاب «مبانی راحتی پوشاک» تالیف آقای دکتر علی‌اکبر قره آقاجی و خانم‌ها دکتر فاطمه موسی زادگان و دکتر نازنین اعزاز شهابی توسط انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر منتشر شد. هرچند ظاهر پوشاک از نظر مصرف¬کننده بسیار پراهمیت می‌باشد و لیکن پراهمیت‌ترین عامل در انتخاب پوشاک، راحتی آن است. آشنایی با مبانی راحتی پوشاک، این امکان را پیش می‌آورد که بتوان پوشاک مهندسی شده‌ای را تولید نمود. کتاب حاضر با هدف آشنایی با علم راحتی پوشاک و عوامل تأثیرگذار بر راحتی و کاربردهای آن تألیف گردیده است و شامل ۱۳ فصل است.
Publication.aut.ac.ir
مرکز نشر دانشگاه صنعتی امیرکبیر