انتشار کتاب «پلیمرهای دارای حافظه شکلی اصول، دستاوردها و کاربردها»

 | تاریخ ارسال: 1400/3/24 | 

کتاب «پلیمرهای دارای حافظه شکلی اصول، دستاوردها و کاربردها» ترجمه آقای دکتر علی‌اصغر کتباب، خانم مهندس نگار توکلی و آقای مهندسی سروش آبزن توسط انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر منتشر شد. پلیمرهای دارای حافظه شکلی در چند دهه اخیر پیشرفت چشمگیری داشته‌اند. این مواد در پیشرفت و توسعه مواد هوشمند برای کاربردهای مهندسی، سهم چشمگیری داشته‌اند. پلیمرهای دارای حافظه شکلی زیر مجموعه خاصی از خانواده مواد هوشمند می‌باشند که می‌توانند شکل خود را تحت تاثیر محرک خارجی تغییر دهد. این دسته از مواد نه تنها ویژگی‌های رایج پلیمرها را دارا هستند بلکه دارای  فرآیندپذیری آسانی هستند. همچنین دارای سختی قابل تنظیم و محدوده دمای کاربرد وسیعی می‌باشند. این کتاب در ۹ فصل بازنگری اصولی را در زمینه پلیمرهای دارای حافظه شکلی شامل می‌شود.
Publication.aut.ac.ir
مرکز نشر دانشگاه صنعتی امیرکبیر