فراخوان برنامه ملی گرنت فناوری

 | تاریخ ارسال: 1400/3/29 | 

به منظور بسط و توسعه توان ملی در نوآوری و کارآفرینی مبتنی بر دانایی، زمینه سازی حرکت دانشگاه­های کشور به سوی دانشگاه کارآفرین، ارتقاء ظرفیت توسعه فنّاوری در مراکز پژوهشی و حمایت از صاحبان ایده‌های فنّاور در جهت تولید نمونه اولیه،(MVP۱) ، دفتر برنامه ریزی امور فنّاوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از پایان نامه­ها (کارشناسی ارشد)و رساله­های (دکتری) دارای ایده­های فنّاورانه و بازارگرا در قالب گرنت جوانه و بر اساس شرایط این شیوه نامه مربوطه، حمایت میکند.