درباره این مدیریت

 | تاریخ ارسال: 1400/4/2 | 
مدیریت برنامه، بودجه و تحول اداری دانشگاه صنعتی امیرکبیر به عنوان اتاق فکر دانشگاه، فعالیتهای متنوعی را بر عهده دارد. اقداماتی نظیر برنامه­ریزی برای منابع مالی دانشگاه و بودجه ریزی بر اساس عملکرد، ارزیابی عملکرد کارکنان دانشگاه، آموزش و توانمندسازی آنان، طراحی و به روزرسانی ساختار دانشگاه و تجزیه و تحلیل کلیه مشاغل، از جمله فعالیتهایی است که در این مدیریت انجام می گیرد. به علاوه، این مدیریت به عنوان مرجع رسمی آمار دانشگاه محسوب می شود.

مهمترین اقداماتی که در این مدیریت انجام می گیرند عبارتند از:

- برنامه‌ریزی راهبردی برای تهیه و تنظیم بودجه تفصیلی هر سال
- طراحی و به روز رسانی ساختار تفصیلی دانشگاه و برنامه‌ریزی برای کلیه امور مربوط به تشکیلات دانشگاه
- طراحی و به روز رسانی نظام ارزیابی عملکرد کارکنان و تدوین دستورالعملها و رویه‌های مرتبط با آن
- طراحی و به روز رسانی نظام جامع آموزش کارکنان به منظور تدوین تقویم آموزشی کارکنان
- طراحی، به روز رسانی و پیگیری اجرای نظام پیشنهادات کارکنان
- برنامه‌ریزی برای کلیه امور مرتبط با آمار دانشگاه و همکاری با واحدهای درون و برون سازمانی برای ارائه اطلاعات آماری
- همکاری با سایر مدیریت‌های زیر مجموعه معاونت توسعه و مدیریت منابع به منظور ارائه خدمات مناسب به کارکنان دانشگاه