چهاردهمین کنفرانس حفاظت و اتوماسیون در سیستم های قدرت

 | تاریخ ارسال: 1398/7/21 | 
چهاردهمین کنفرانس حفاظت و اتوماسیون در سیستم های قدرت
دانشکده مهندسی برق و قطب علمی قدرت دانشگاه صنعتی امیرکبیر
10 الی 11 دی ماه 1398
فراخوان را در پوستر ملاحظه کنید.