معرفی پردیس علوم

 | تاریخ ارسال: 1400/4/13 | 
از نظر ساختار سازمانی دانشگاه صنعتی امیرکبیر دارای ۶ پردیس است برای اینکه مدیریتی نزدیکتر به بدنه اصلی دانشگاه داشته باشند و رشد و تقویت نقاط مشترک و هم افزایی بیشتر بین دانشکده های مرتبط را به وجود بیاورند.
ماهیت علوم با ماهیت رشته های مهندسی متفاوت است. به همین دلیل دانشکده های علوم در قالب پردیس علوم تعریف شده اند. این پردیس متشکل از دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر، دانشکده فیزیک و مهندسی انرژی، دانشکده شیمی و پژوهشکده علوم می باشد که فعالیتهای پژوهشی مرتبط با صنعت در پژوهشکده علوم انجام می گیرد.
گسترش مرزهای دانش از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده و نیازمند به حمایت بیشتری دارد. این رشته ها در تمام دنیا مبنای رشد و توسعه دانش بشری و توسعه ملی کشورها می باشند تا جائی که از آنها تحت عنوان مطالعات بنیادی یاد می شود که اگر تقویت شوند می توانند رشد عمومی جامعه را به دنبال داشته باشند. بدون علوم پایه هیچ کشوری توسعه پیدا نمی کند. با این هدف دانشگاه به سمت ایجاد پردیس علوم قدم برداشت تا رشته های علوم پایه که به دنبال توسعه علم و خدمت به دانش بشری هستند بتوانند مورد حمایت مدیریت دانشگاه و مدیران و مسئولان ارشد کشور قرار گیرد.
امیدواریم دانشجویان در دانشکده های علوم پایه آینده ای درخشان داشته باشند و بتوانند راه پیش رو را تا انتها ادامه دهند. خاصیت علوم به انتها رسیدن آن است.
پیروز و سرافراز باشید
فرهاد رحمتی
رئیس پردیس علوم