تماس با ما

 | تاریخ ارسال: 1400/4/13 | 
راه‌های تماس با پردیس علوم:


رئیس پردیس علوم: جناب آقای دکتر فرهاد رحمتی
تلفن داخلی : ۵۹۸۲
تلفن مستقیم :۶۶۹۶۷۴۰۹
مسئول امور اجرایی: سرکار خانم مهندس مهرنوش محبوبی
تلفن داخلی  ۵۹۸۳ - تلفن مستقیم :۶۶۹۶۷۴۰۹
ایمیل : pscienceaut.ac.ir